środa, 19 września 2018. Imieniny Januarego, Konstancji, Leopolda

GMINA ORNETA posiada pozytywną ocenę Najwyższej Izby Kontroli mimo stwierdzonych nieprawidłowości, które są wszędzie tam, gdzie chce się pracować na rzecz rozwoju Gminy

2015-07-09 11:19:40 (ost. akt: 2015-07-09 11:25:49) Artykuł sponsorowany

W toku przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Ornecie kontroli Najwyższa Izba Kontroli badała gospodarowanie przez Gminę wybranymi składnikami majątkowymi w latach 2009-2014.

Pomimo przeprowadzenia wybiórczej kontroli w bardzo ograniczonym zakresie, ogólna ocena Gminy Orneta, w trójstopniowej skali, jest pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.

Nieprawidłowości mają charakter incydentalny, bez faktycznego wpływu na całokształt działalności Gminy w zakresie gospodarowania mieniem.

Brak całkowicie pozytywnej oceny wynika zarówno z cząstkowego zakresu kontroli, jak i nieuwzględnienia przez NIK aspektów wykonywania przez Gminę zadań na rzecz społeczności lokalnej, co nie zawsze ma bezpośrednie przełożenie na rezultat finansowy. Niemożliwe jest w przypadku Gminy podejście czysto biznesowe.

Podkreślić należy, iż kontroli podlegały różne inwestycje podejmowane przez Gminę na przestrzeni wielu lat, nawet z 2009 roku, czyli jeszcze przed objęciem władzy przez obecną Radę Miejską i Burmistrza. W analogicznych okolicznościach w 2014 r., jeszcze przed rozpoczęciem kontroli, Gmina dochowała już należytej staranności w zakresie wyceny zamienianych nieruchomości. Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi, podjęliśmy już tosowne działania zmierzające do udoskonalenia gospodarowania przez Gminę swoim mieniem. O wynikach kontroli poinformowaliśmy na ostatniej sesji Rady Miejskiej zarówno radnych, ak i mieszkańców.

Najwyższa Izba Kontroli nie postawiła Urzędowi Miejskiemu żadnych zarzutów i nie toczy się wobec nas żadne postępowanie.

Odnosząc się do zastrzeżeń dotyczących nienałożenia na wykonawcę inwestycji w Dąbrówce kary umownej w wysokości 247 500 zł, pragnę podkreślić, iż z treści oświadczenia NIK z niewiadomych nam przyczyn nie wynikają kluczowe informacje, zgodnie z którymi w chwili odbioru przedmiotu umowy Gmina Orneta nie miała świadomości opóźnień, których dopuścił się wykonawca.

W ocenie Gminy nie było zatem żadnych podstaw faktycznych lub prawnych do naliczenia wobec wykonawcy kar umownych. Po doręczeniu do Urzędu wystąpienia pokontrolnego NIK wystąpiliśmy do syndyka masy upadłościowej wykonawcy ze stosownym roszczeniem. Zarówno wystąpienie pokontrolne, jak i dzisiejsze oświadczenie NIK w żaden sposób nie odnosi się do wątpliwości w zakresie wysokości ewentualnej kary umownej, które podnosiliśmy w toku prowadzonej kontroli.

Należy nadto wykazać całkowite niezrozumienie wobec treści oświadczenia NIK, gdyż przedstawione stanowisko w żaden sposób nie współgra z wystawioną Gminie Orneta oceną pozytywną pomimo stwierdzonych naruszeń w zakresie gospodarowania mieniem gminy. Tytuły prasowe nie mają nic wspólnego z kontrolą i świadczą o braku znajomości funkcjonowania Gminy i zakresu kontroli.

BURMISTRZ ORNETY

Polub nas na Facebooku:

Zagraj w GRY.wm.pl

  • Goodgame Empire
  • Goodgame Big Farm
  • Goodgame Poker
  • Shadow Kings - The Dark Ages